Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζοντας τη σημασία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έλαβε την απόφαση πολιτικής για προώθηση της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο δημόσιο τομέα. Απόρροια της απόφασης πολιτικής αποτελεί η συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών και φορέων του Ιδιωτικού τομέα σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του οποίου θα τεθούν σε εφαρμογή οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις για δημιουργία του κατάλληλου διοικητικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της Κυβέρνησης (B2G).

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ άλλων είναι :

1. Μείωση λαθών στην καταχώρηση
2. Πιο γρήγορος κύκλος πληρωμής
3. Διαφάνεια στη διαδικασία πληρωμών
4. Καλύτερη διαχείριση ρευστότητας
5. Καλύτερη σχέση πελάτη – προμηθευτή
6. Καλύτερη διαχείριση λογιστικού προγράμματος
7. Καινούριοι τρόποι χρηματοδότησης
8. Εργαλείο αντιμετώπισης της φοροαποφυγής/φοροδιαφυγής

Το πρόγραμμα διεξάγεται με συμμετοχή φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Από το δημόσιο τομέα συμμετέχουν το Υπουργείο Οικονομικών (Συντονιστής), το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, από τον ιδιωτικό τομέα συμμετέχουν οι εταιρείες RTD TALOS Ltd, Deloitte Ltd και AC Goldman Solutions & Services Ltd. Το όλο πρόγραμμα αποτελείται από 6 δραστηριότητες με ημερομηνία έναρξης 1/10/2016 και ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/12/2017.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να επιτρέψει την πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, χρησιμοποιώντας δύο βασικά συστατικά που θα παρέχει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια προς την κυβέρνηση. Αυτό θα επιτευχθεί με την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και μέσω του εξουσιοδοτημένου σημείου πρόσβασης Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) όπου για μεγαλύτερη ευκολία και εξοικονόμηση πόρων, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η προϋπάρχουσα υποδομή PEPPOL. Η PEPPOL είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει στους δημόσιους φορείς την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των προμηθευτών τους. Αρχική υποχρέωση της χώρας μας είναι να αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια στις 18/04/2019 για την κεντρική κυβέρνηση ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του δημοσίου στις 18/04/2020.


CY E-invoicing

CY E-invoicing - Local Authorities

EU Flag

INEA

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Ενέργιας, Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

CYS

 Κυπριακά Ταχυδρομέια

Goldman Solutions & Services

TALOS

Deloitte

Boomertel