Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Πορεία Έργου


Σύντομη περιγραφή των παραδοτέων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017


D1.1 – Existing Solutions – Το παραδοτέο καταγράφει τις υφιστάμενες υποδομές ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με ειδικές αναφορές σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών PEPPOL Access Point. Σκοπός του παραδοτέου είναι η διερεύνηση των υποδομών και η υιοθέτηση τους στην περίπτωση της Κύπρου.

D2.1 – As is state of e-Invoicing in Cyprus - Στο παραδοτέο καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο ως προς την γνώση που έχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς σε σχέση με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί έχουν προκύψει μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που είχαν ετοιμαστεί από την Ομάδα Έργου και έχουν αποσταλεί στοχευμένα προς τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ερωτηματολόγια έχουν επίσης αποσταλεί προς τους παρόχους ηλεκτρονικών λογιστικών συστημάτων και συστημάτων ERPs.

D4.1 – List of stakeholders – Έχει γίνει καταγραφή των εμπλεκόμενων φορέων με άμεσο ενδιαφέρον για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η λίστα αυτή συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες του δημοσίου που διεκπεραιώνουν συναλλαγές με ιδιώτες και επιχειρήσεις, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον ιδιωτικό τομέα και τους επαγγελματικούς συνδέσμους.

D4.2 – Communication and Dissemination Strategy – Καταγράφεται η επικοινωνιακή πολιτική και οι στρατηγικές που θα υιοθετηθούν για την διάχυση του έργου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Στο παραδοτέο γίνεται εκτενής αναφορά στις δράσεις που έχουν αποφασιστεί και οι οποίες βασίζονται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων φορέων. Στο παραδοτέο γίνεται ιδιαίτερη βάση στην ιστοσελίδα του έργου καθώς και στις ξεχωριστές ενημερωτικές ημερίδες που θα διοργανωθούν απευθυνόμενες προς όλους τους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρηματικό κόσμο, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών).

D5.1 – eInvoicing Roadmap document - Καταγράφει τη στρατηγική πολιτική της κυβέρνησης σε ότι αφορά στην εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Γίνεται επίσης αναφορά στη διασύνδεση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τις υπόλοιπες πολιτικές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που καθορίζονται στο στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.

D5.2 – Sustainability Plan Document Το παραδοτέο περιγράφει τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ούτως ώστε η ηλεκτρονική τιμολόγηση να συνεχίσει να εφαρμόζεται μακροπρόθεσμα ακόμη και μετά την περίοδο εφαρμογής και ανάπτυξής της.

D5.3 – Application to PEPPOL for Access point ­Η εταιρεία AC Goldman Solutions έχει υποβάλει αίτηση εκ μέρους της Ομάδας Έργου και έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί ως PEPPOL Access Point.

D6.1 – Quality Assurance Plan Το παραδοτέο καταγράφει τους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται σε επίπεδο Διαχείρισης του Έργου, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί. Γίνεται επίσης αναφορά των εργαλείων και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν ούτως ώστε να τηρηθεί η ποιότητα των παραδοτέων αλλά και όλων των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να ολοκληρωθούν για την επίτευξη των στόχων του έργου.


No documents found

_______________________________________________
© 2017 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο ΟικονομικώνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής