Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτική έκδοση για το ευρωπαϊκό πρότυπο


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει μια ενημερωτική έκδοση που εξηγεί το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, καθώς και ένα βίντεο σχετικά με τις προδιαγραφές χρήσης τιμολογίου (CIUS). Το υλικό αυτό θα βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξασφαλίσουν την ενδελεχή προετοιμασία πριν από την καθιερωμένη προθεσμία εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στις 18 Απριλίου 2019 για την κεντρική κυβέρνηση και στις 18 Απριλίου 2020 για τις αναθέτουσες αρχές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα υλικά στον πιο κάτω σύνδεσμο infographic explaining the European standard on eInvoicing και το σχετικό βίντεο video on the Core Invoice Usage Specification (CIUS) and extensions. Επίσης πληροφορίες μπορείτει να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην διεύθυνση ec.europa.eu/cefdigital.

CY E-invoicing

CY E-invoicing - Local Authorities

EU Flag

INEA

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Ενέργιας, Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

CYS

 Κυπριακά Ταχυδρομέια

Goldman Solutions & Services

TALOS

Deloitte